ReadyPlanet.com
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
bulletการดำเนินงาน
bulletการปฏิบัติงาน
bulletการให้บริการ
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
dot
dot
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletการจัดซื้อจัดจ้างฯ
dot
dot
bullet หลักเกณฑ์การบริหารฯ
bulletการพัฒนาทรัพยากรฯ
dot
dot
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
bulletการเปิดโอกาสฯ
dot
dot
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletการประเมินความเสี่ยง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรม
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมฯ
bulletการดำเนินการฯ
การพัฒนาทรัพยากรฯ


แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี2564-2566 (ปรับปรุง).pdf
พรบ_มาตรฐานทางจริยธรรม พ_ศ_2562.pdf
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ.pdf
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี2564-2566.pdf
แผนพัฒนาบุคลากรปี 2564-2566.pdf
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน มี_ค-เม_ย 2564.pdf
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของอปท_ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน เม_ย_-ก_ย_ 2564.pdf
แผนกลยุทธ์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรปี 2564 และแผนปฏิบัติงาน 2564
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2564.pdf
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร อบต_วังกวาง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2564.pdf
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ปี 2564.pdf
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564.pdf
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานครูอบต. และบุคคลากรทางการศึกษา
การจัดการองค์ความรู้(KM)เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบจำแนกตำแหน่ง.pdf
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2563.pdf
แบบรายงานผลการดำเนินงานการรบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2563.pdf
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2562
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี2563
หน้า 1/1
1
[Go to top]