ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การพัฒนาทรัพยากรฯ


แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี2564-2566 (ปรับปรุง).pdf
พรบ_มาตรฐานทางจริยธรรม พ_ศ_2562.pdf
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ.pdf
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี2564-2566.pdf
แผนพัฒนาบุคลากรปี 2564-2566.pdf
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน มี_ค-เม_ย 2564.pdf
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของอปท_ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน เม_ย_-ก_ย_ 2564.pdf
แผนกลยุทธ์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรปี 2564 และแผนปฏิบัติงาน 2564
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2564.pdf
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร อบต_วังกวาง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2564.pdf
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ปี 2564.pdf
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564.pdf
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานครูอบต. และบุคคลากรทางการศึกษา
การจัดการองค์ความรู้(KM)เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบจำแนกตำแหน่ง.pdf
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2563.pdf
แบบรายงานผลการดำเนินงานการรบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2563.pdf
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2562
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี2563
หน้า 1/1
1
[Go to top]