ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
บริการประชาชน

 

รายละเอียด แบบฟอร์มสแกน QR Code
   
การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

https://me-qr.com/14775686

   
คำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

https://drive.google.com/file/d/1IRbsxDN2uhPZ-1qhmDcpUw3n10HrrOgK/view?usp=sharing

   
 คำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf

 

https://drive.google.com/file/d/1E4Bt6hrGMMZx4TarJZ-Chsu-JBndOFrJ/view?usp=sharing

   
 คำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf

 

https://me-qr.com/14556832

   
คำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด.pdf

 

https://drive.google.com/file/d/1n60iZGS7ORFUntbetWTSmN9eVuvBuiuN/view?usp=sharing

   
คำขอสนุบสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค.pdf

https://drive.google.com/file/d/1rmSzwgeLywQgI7MoYXIAcKnL-mv9IZ4C/view?usp=sharing

   
คำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบสาธารณภัย.pdf

https://drive.google.com/file/d/15yAMiTwL0zENxJSn3HS5PGhmjseAaqe0/view?usp=sharing

   
 ร้องเรียนร้องทุกข์ และแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf

 

https://drive.google.com/file/d/1L3Oo3KvVjs67vnVk_xea3O3ZwZf5uxvi/view?usp=sharing

   
 ขอรับข้อมูลข่าวสาร.pdf

 

https://me-qr.com/14531082

   
ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต.pdf

https://me-qr.com/14792848

   
ขอยืมครุภัณฑ์.pdf

https://drive.google.com/file/d/1QN9MUaanWmd8ZLksHpLmgh8W1xUD5yRR/view?usp=sharing

   

 หน้า 1/1
1
[Go to top]